ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի պետական գույքի կառավարման վարչություն

Կառավարության որոշումներ


file1337471580
ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2008թ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 29-Ի ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ, ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ OԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ԱՄՐԱՑՎԱԾ ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՇԵՆՔԵՐՆ ՈՒ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԸ) «ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ» ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՏՆOՐԻՆՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՆՁՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ N 29 ՈՐՈՇՈՒՄ

    Պետական գույքի կառավարման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով ...


file1337471580
ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ՄԱՐՏԻ 26-Ի ‹‹ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ›› N 109 ՈՐՈՇՈՒՄ

Ներբեռնել որոշումը ...


file1337471580
ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի ‹‹ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՎՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ (ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ) ԵՎ ՕՏԱՐՎՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՈՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ›› N 786 ՈՐՈՇՈՒՄ

Ներբեռնել որոշումը ...


file1337471580
ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2009Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի ԼՂՀ ‹‹ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՏԻՐԱՊԵՏՄԱՆԸ, ՏՆՕՐԻՆՄԱՆՆ ՈՒ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆԸ ՀԱՆՁՆՎԱԾ (ԱՄՐԱՑՎԱԾ) ԳՈՒՅՔԻ (ՏԱՐԱԾՔԻ) ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2008 Թ. ՄԱՐՏԻ 18-Ի N 206 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1996 Թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻ 6-Ի N 17 և 2002 Թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻ 13-Ի N 31 ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ›› N 816 ՈՐՈՇՈՒՄ

Ներբեռնել որոշումը ...


file1337471580
ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2008Թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ 29-Ի ‹‹ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ և ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ ՎԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱUՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ›› N 30 ՈՐՈՇՈՒՄ

Ներբեռնել որոշումը ...


file1337471580
ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2008Թ. ԱՊՐԻԼԻ 15-Ի ԼՂՀ ‹‹ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՏԻՐԱՊԵՏՄԱՆԸ, ՏՆՕՐԻՆՄԱՆՆ ՈՒ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆԸ ՀԱՆՁՆՎՈՂ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ԱՄՐԱՑՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ›› N 274 ՈՐՈՇՈՒՄ

Ներբեռնել որոշումը ...


file1337471580
ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2008Թ. ՊԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի ‹‹ՄԱUՆԱՎՈՐԵՑՎՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԵԿՇՌԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴՈՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱUԻՆ›› N 79 ՈՐՈՇՈՒՄ

Ներբեռնել որոշումը ...


file1337471580
ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2008Թ. ՊԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի «ՓՈՔՐ» ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ՄԵԿ ՔԱՌԱԿՈՒՍԻ ՄԵՏՐԻ ԱՐԺԵՔԻ և ՆՐԱ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՈՒՂՂԻՉ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» N 77 ՈՐՈՇՈՒՄ

Ներբեռնել որոշումը ...


file1337471580
ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2008Թ. ՊԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի ‹‹ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻՆ ԱՄՐԱՑՎԱԾ, ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌևՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ և ԴՐԱՆՑ ԱՄՐԱՑՎԱԾ ՈՒ 100 ՏՈԿՈՍ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱԺՆԵՄԱՍՈՎ ԱՌևՏՐԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ և ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1995 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 14-Ի N 34 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ›› N 76 ՈՐՈՇՈՒՄ /ԼՐԱՑՈՒՄ և ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 2008Թ. ՀՈՒՆԻՍԻ 20-Ի N 453 ՈՐՈՇՈՒՄ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 2011Թ. ՄԱՅԻՍԻ 29-Ի N 340 ՈՐՈՇՈՒՄ

Ներբեռնել որոշումը ...


file1337471580
ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2006Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի ‹‹ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ (ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄՐԱԳՐՄԱՆ և ԴՐԱՆՑ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ›› N 625 ՈՐՈՇՈՒՄ /ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 2011Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N 694 ՈՐՈՇՈՒՄ/

Ներբեռնել որոշումը  ...