ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի պետական գույքի կառավարման վարչություն

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ 2010-2012 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Print This Post

ԼԵՌՆԱՅԻՆ   ՂԱՐԱԲԱՂԻ    ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2017 թվականի

մայիսի 31-ին

 

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ 2010-2012 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ

 ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ

 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

          Հաստատել պետական գույքի մասնավորեցման 2010-2012 թվականների ծրագրի

կատարման 2016 թվականի տարեկան հաշվետվությունը (կցվում է):

 

 

 

 

   ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ

             ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ`                                   Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

2017 թ. հունիսի 10

Ստեփանակերտ

ՀՕ-7-Ն

 

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ 2010-2012 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ

ԿԱՏԱՐՄԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

  1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

          1.1 Պետական գույքի մասնավորեցման ծրագրի կատարման մասին սույն հաշվետվությունը (այսուհետ` Հաշվետվություն) ներկայացվում է «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 9-րդ հոդվածի համաձայն:

         Հաշվետվությունն ընդգրկում է 2016 թվականի օրացուցային տարին (այսուհետ` հաշվետու ժամանակաշրջան):

         Հաշվետու ժամանակաշրջանում գործողության մեջ է եղել «Պետական գույքի մասնավորեցման 2010-2012 թվականների ծրագրի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքը (այսուհետ` Ծրագիր):    

Օրենքի 4-րդ հոդվածի համաձայն՝ «Եթե ծրագրի գործողության ժամկետը լրանալուց հետո նոր ծրագիր չի ընդունվում, ապա շարունակում է գործել նախորդ ծրագիրը»:

         Ծրագրի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ «Մասնավորեցման նախորդ ծրագրերի ցանկերում չընդգրկված, ինչպես նաև ընդգրկված, սակայն չմասնավորեցված փոքր, անավարտ շինարարության և կիսավեր օբյեկտները համարվում են սույն ծրագրի մաս և ենթակա են մասնավորեցման Օրենքով սահմանված ձևերով»:

         Հաշվետու ժամանակաշրջանում մասնավորեցման նոր ծրագիր չի ընդունվել, Ծրագրում լրացումներ և փոփոխություններ չեն կատարվել:

Պետական գույքի սեփականաշնորհման գործընթացը իրականացվել է Օրենքի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 511 որոշմամբ հաստատված  Պետական գույքի կառավարման հայեցակարգի, պետական գույքը մասնավորեցնելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշումների և պետական գույքի կառավարումն իրականացնող մարմնի՝  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի (այսուհետ՝ Աշխատակազմ) հրամանների համաձայն:

         Պետական գույքի և հողամասի մասնավորեցման ու օտարման գործարքներով կատարած կանխատեսումների և նախորդ տարիներին կնքած պայմանագրերով հաշվետու ժամանակաշրջանում վճարման ենթակա միջոցների չափի հիման վրա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով ոչ ֆինանսական ակտիվների օտարումից (մասնավորեցումից) մուտքերը սահմանվել են 20 000 000 ՀՀ դրամ:

         Կատարողականը արձանագրվել է 47 173 058 ՀՀ դրամ, ինչը կազմում է սահմանված պլանի 235,9 տոկոսը, այդ թվում՝ մասնավորեցման պայմանագրերով 7 591 075 ՀՀ դրամ, իսկ առուվաճառքի (օտարման) պայմանագրերով 39 581 983 ՀՀ դրամ, որոնք ամբողջությամբ մուծվել են պետական բյուջե: Նշված մուտքերում ներառված են պայմանագրային պարտավորությունները ոչ պատշաճ կատարած սուբյեկտների մասով հաշվարկված 575 145 ՀՀ դրամ տուգանքները:

         Փակ բաժնետիրական ընկերությունների սեփականությունը հանդիսացող  գույքի օտարման գործարքներից առաջացած 5 962 300 ՀՀ դրամ գումարը համաձայն գործող օրենսդրության պահանջների ամբողջությամբ փոխանցվել է սեփականատերերին:

 

 

 

 

 

  1. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

 

 

2.1. ՑԱՆԿՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

 

           Հաշվետու ժամանակաշրջանում Աշխատակազմը շարունակել է Ծրագրի ցանկում մնացած 14 ընկերությունների ակտիվների վիճակի ուսումնասիրման աշխատանքները՝ ուղղված տնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով դրանցում ներդրումների ներգրավման  հնարավորությունների վերհանմանը, ինչպես նաև Ծրագրում դրանց հետագա մնալու նպատակահարմարության հարցի սահմանված կարգով ընթացքավորմանը:

 

 

2.2.     «ՓՈՔՐ» ԵՎ ԿԻՍԱՎԵՐ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄԸ

 

          Հաշվետու ժամանակաշրջանում ուղղակի անհատույց տրամադրման ձևով մասնավորեցվել է մեկ կիսավեր օբյեկտ, որի գնահատված արժեքը կազմել է 15 000 000    ՀՀ դրամ: Օբյեկտի զբաղեցրած և սպասարկման համար անհրաժեշտ 0,2096 հա մակերեսով հողամասը գործող օրենսդրության համաձայն մասնավորեցման սուբյեկտին է օտարվել  885 560 ՀՀ դրամ կադաստրային արժեքով, որն ամբողջությամբ մուտքագրվել է պետական բյուջե:

Կնքված մասնավորեցման պայմանագրով գնորդը ընդհանուր առմամբ ստանձնել է տարաժամկետ կատարման հետևյալ պարտավորությունները`

          1) 30 000 000 ՀՀ դրամի չափով ներդրում, կամ մասնավորեցված գույքի գնահատված արժեքի 200,0 տոկոսը, այդ թվում` 15 000 000 ՀՀ դրամ ներդրում հաշվետու ժամանակաշրջանում.

          2) 7 նոր աշխատատեղերի ստեղծում:

 

2.3. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՈՒԾԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

 

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում Ծրագրի ցանկում ընդգրկված Մարտակերտի «Գիտակ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը, ինչպես նաև նախորդ Ծրագրի ցանկում ընդգրկված երկուսը` Ասկերանի և Հադրութի բեռնաուղևորատար ավտոտրանսպորտային ընկերությունները գտնվում էին լուծարման ընթացքում:

 

 

2.4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԸ

 

          Պետական գույքի մասնավորեցման գործընթացի արդյունավետությունը պայմանավորված է մասնավորեցման (օտարման) սուբյեկտների ստանձնած պարտավորությունների պատշաճ կատարմամբ, ինչը մշտապես դիտարկվում և վերահսկվում է Աշխատակազմի կողմից:

         Հաշվետու ժամանակաշրջանում շարունակվել է վերահսկողության ներքո գտնվել       20 մասնավորեցման (օտարման) սուբյեկտների գործերի ընթացքը, որոնց ստանձնած ընդհանուր  պարտավորությունը ներդրումների և սոցիալական երաշխիքների ապահովման մասով կազմել է համապատասխանաբար 2 332 700 000 ՀՀ դրամ և 114 աշխատատեղ:

Նույն ժամանակահատվածում Աշխատակազմի վերահսկողությունից հանվել են թվով յոթ մասնավորեցման (օտարման) սուբյեկտներ, որոնցից հինգը՝ պայմանագրային պարտավորությունների ժամկետը ավարտվելու և դրանք ամբողջությամբ կատարելու, մեկը՝ պայմանագրային պարտավորությունները վաղաժամկետ լրիվ կատարելու, մեկն էլ երկկողմանի համաձայնությամբ պայմանագրի լուծման ու 4 500 000 ՀՀ դրամ գնահատված արժեք ունեցող մասնավորեցված օբյեկտի նկատմամբ պետության սեփականության իրավունքի վերականգնման հիմքով:

Նշված սուբյեկտների ստանձնած ընդհանուր պայմանագրային պարտավորությունները ներդրումների մասով կազմել են 651 237 400 ՀՀ դրամ, իսկ սոցիալական երաշխիքների ապահովման մասով՝ 20 աշխատատեղ: Փաստացի կատարողականը կազմել է 652 877 687 ՀՀ դրամ և յոթ աշխատատեղ կամ ստանձնածի համապատասխանաբար 100,3 և 35,0 տոկոսը:

Սոցիալական երաշխիքների թերակատարման պատճառ է հանդիսացել մասնավորեցման սուբյեկտ՝ «Արզի-Գրուպ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ստանձնած 184 237 400 ՀՀ դրամ ներդրումների իրականացման և 13 աշխատատեղերի ապահովման պարտավորությունների ընդհանրապես չկատարումը:

Պայմանագրային պարտավուրությունները ավարտած և վերահսկողությունից հանված մասնավորեցման սուբյեկտների մասին տեղեկությունները ներկայացված են Աղյուսակ 1-ում:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում մասնավորեցման նոր պայմանագիր է կնքվել մեկ սուբյեկտի հետ, որի պարտավորությունների մասին տեղեկությունները ներկայացված են սույն հաշվետվության 2.2 պարբերությունում:

Միևնույն ժամանակ, Աշխատակազմի կողմից ստուգվել է հաշվետու ժամանակաշրջանի համար պարտավորություններ ստանձնած թվով 8 սուբյեկտների աշխատանքների կատարման ընթացքը:  Ընդհանուր պարտավորությունները ներդրումների և սոցիալական երաշխիքների ապահովման մասով նույն ժամանակահատվածի համար կազմել է համապատասխանաբար 96 350 000 ՀՀ դրամ և 22 աշխատատեղ:

Արձանագրված ընդհանուր կատարողականը հետևյալն է.

ներդրումներ՝   83 453 900 ՀՀ դրամ կամ ստանձնածի 86,6 տոկոսը,

աշխատատեղեր՝ չեն ստեղծվել կամ թերակատարվել են 100 տոկոսով:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում պայմանագրային պարտավորություններ ունեցող մասնավորեցման (օտարման) սուբյեկտների վերաբերյալ արձանագրված կատարողականի և թերացումների մասին տեղեկությունները՝ ըստ օբյեկտների և մասնավորեցման ձևերի, ներկայացված են N 2 աղյուսակում:

Հաշվետու տարվա վերջի դրությամբ Աշխատակազմի վերահսկողության ներքո մնացել է 14 սուբյեկտների մասնավորեցման (օտարման) գործերի ընթացքը, որոնց ստանձնած ընդհանուր պայմանագրային պարտավորությունները կազմել են՝

                1) ներդրումներ՝ 1 711 500 000 ՀՀ դրամ.           

                2) սոցիալական երաշխիքներ՝  101 աշխատատեղ:

 

 

2.5 ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ (ՕՏԱՐՄԱՆ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ  ԼՈՒԾՈՒՄԸ

 

Պետական գույքի մասնավորեցման և օտարման գործառույթների մասով Աշխատակազմի կողմից և ընդդեմ Աշխատակազմի հայցապահանջներ չեն ներկայացվել, դատական կարգով պայմանագրեր չեն լուծվել:

 

Աղյուսակ N 1

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՎԱՐՏՎԱԾ ԵՎ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՀԱՆՎԱԾ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ ԸՍՏ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ՁԵՎԵՐԻ

 

 (հազ. ՀՀ դրամ)

 

 

Screenshot_1

 

Աղյուսակ N 2

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ (ՕՏԱՐՄԱՆ) ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ  

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԱԾ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ԵՎ ԹԵՐԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ ԸՍՏ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ՁԵՎԵՐԻ

(հազ. ՀՀ դրամ)