ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի պետական գույքի կառավարման վարչություն

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

Դեկտեմբերի 1, 2018 Print This Post

ԱՀ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ ՀՐԱՎԻՐՈՒՄ Է ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ, ՈՐՈՆՔ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱՆ 2018Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 14-ին, ԺԱՄԸ՝ 11:00-ԻՆ,

 «ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

 

ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ Է

 

ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարի 2018թ. Նոյեմբերի 30-ի թիվ 222 հրամանով օտարման է ներկայացվում պետական, պետական մասնակցությամբ ընկերությունների և պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների սեփականությունը հանդիսացող գույքը

 

 

 

Յուրաքանչյուր լոտի (գույքային միավորի) աճուրդը սկսվում է նախորդ լոտի աճուրդն ավարտելուց հետո:

Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին ԼՂՀ  օրենքի համաձայն, գնորդը տրանսպորտային միջոցի ձեռքբերման դեպքում պարտավոր է գրանցել սեփականության իրավունքը ճանապարհային ոստիկանությունում՝ գործարքը ստորագրելու օրվանից սկսած 15 օրյա ժամկետում:

Մասնակիցները վաճառվող լոտ(եր)ին կարող են ծանոթանալ սույն ծանուցման հրապարակման պահից մինչև աճուրդի բացմանը նախորդող օրվա ժամը 17:00-ն (բացառությամբ շաբաթ և կիրակի օրերից) ընկած ժամանակահատվածում` Ստեփանակերտի օդանավակայան ՓԲԸ-ում, լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու համար զանգահարել ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի պետական գույքի կառավարման վարչություն՝ +374 47 94 09 03 հեռախոսահամարով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր՝ ժամը 10:00-18:00-ն:

 ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարի 2018թ. նոյեմբերի 30-ի թիվ 222 հրամանով սահմանված գնորդը (հաղթող ճանաչված մասնակիցը)՝

– պարտավորվում է գույքի արժեքի որոշման համար նախատեսված գումարը վճարել գույքի գնի վճարման համար սահմանված ժամկետում` 10 օրվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության արժույթով «Արցախբանկ» ՓԲԸ գտնվող ԱՀ կենտրոնական գանձապետարանի N 223001017340 հաշվի N 915013005011 ենթահաշվին:

– պարտավորվում է իր միջոցների հաշվին վճարել տրանսպորտային միջոցի պետական հաշվառման հետ կապված Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված գումարները:

Աճուրդները կանցկացվեն դասական (գնի ավելացման) եղանակով:

Աճուրդներին կարող են մասնակցել ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք, ինչպես նաև համայնքները, որոնք ընդհուպ մինչև աճուրդին մասնակցության հայտերի ու փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետը՝ աճուրդի բացմանը նախորդող օրվա ժամը 17:00-ը աճուրդային հանձնաժողովին են ներկայացրել (հասցեն` ԱՀ ք. Ստեփանակերտ Փետրվարի 20-ի փողոց շենք 1) անհրաժեշտ փաստաթղթեր:

Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերն են՝

     – աճուրդի նախավճարի մուծման անդորրագիրը (յուրաքանչյուր նախընտրած լոտի համար), որի չափն է՝ գույքի (լոտի) մեկնարկային գնի 5 տոկոսը,

– աճուրդի մասնակցության վճարը 1000 դրամը, գույքի (լոտի) գնի մեջ չի  ներառվում և անկախ աճուրդի արդյունքներից չի վերադարձվում.

     – անձնագիրը, իրավաբանական անձինք և համայնքները՝ նաև հիմնադրի (համայնքի ղեկավարի)  աճուրդին մասնակցելու լիազորությունները հաստատող փաստաթղթերը (նշելով յուրաքանչյուր նախընտրած լոտի համարը), ինչպես նաև անձնագրի և այդ փաստաթղթերի պատճենները (յուրաքանչյուր նախընտրած լոտի համար):

Վերը նշված փաստաթղթերի առկայության դեպքում աճուրդային հանձնաժողովը մասնակցին տրամադրում է մասնակցի վկայական (ներ):

Աճուրդին չեն կարող մասնակցել այն անձինք, ովքեր օրենքով սահմանված կարգով վաճառվող լոտի նկատմամբ չեն կարող ունենալ սեփականության իրավունք:

Աճուրդին կարող են ներկա գտնվել դիտորդներ` աճուրդի մասնակից չհամարվող այն անձինք, ովքեր վճարել են մուտքի վճար` 3000 դրամ:

Աճուրդի դիտորդի տոմսերը վաճառվում են` աճուրդային հանձնաժողովի կողմից ընդհուպ մինչև աճուրդի սկսվելը:

Աճուրդի մասնակիցների անձնագրի և մասնակցի վկայական(ներ)ի առկայությունը պարտադիր է, լիազորված անձի դեպքում՝ նաև լիազորությունները հաստատող փաստաթղթերը:

Նախքան աճուրդի սկսվելը՝ աճուրդային հանձնաժողովը գրանցում է մասնակիցներին և յուրաքանչյուր մասնակցին տրամադրում է հերթական համար:

Աճուրդները վարում է աճուրդավարը: Աճուրդավարը մասնակիցներին առաջարկում է մեկնարկային գնով գնել լոտը: Յուրաքանչյուր մասնակից իրավունք ունի, նախքան աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածը, ներկայացնել նոր գնային հայտ /բարձրացնելով իր մասնակցության քարտը/, որը պետք է գերազանցի մասնակիցների  կատարած նախորդ գնային հայտը` նվազագույնը հավելման (քայլի) չափով: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում  է աճուրդի հաղթած մասնակից (գնորդ): Եթե մի քանի մասնակից միաժամանակ գնային հայտ են ներկայացրել հավասար չափով, որից հետո ավելի բարձր գնային հայտ չի ներկայացվել, ապա աճուրդի հաղթած մասնակից է համարվում վիճակահանության արդյունքներով ընտրված մասնակիցը:

Աճուրդավարի կողմից աճուրդի հաղթող համարված մասնակիցը (գնորդը) տեղում վճարում է իր կողմից առաջարկված գնի 5 տոկոսը և ստորագրում արձանագրությունը աճուրդի արդյունքների մասին:  Հաղթող ճանաչված  մասնակիցը (գնորդը)  արձանագրությունը ստորագրման օրվանից  սկսած 10 օրյա ժամկետում պարտավոր է  վճարել լոտի վաճառքի գինը, հաշվանցելով նախավճարը և տեղում վճարված առաջարկված գնի 5 տոկոսը՝ աճուրդային հանձնաժողովին ներկայացնելով  վճարումը հավաստող  անդորրագրերը: Սահմանված ժամկետում  վճարումները չկատարելու դեպքում՝ հաղթող ճանաչված  մասնակիցը  զրկվում է աճուրդի նախավճարից և տեղում վճարված առաջարկված գնի 5 տոկոսից, իսկ լոտի աճուրդը համարվում է չկայացած: Այս դեպքում լոտ(եր)ը վաճառելու նպատակով կազմակերպվում է նոր աճուրդ՝ նույն պայմաններով:

Աճուրդում վաճառված լոտի գոյացած գինը բազային նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափը չգերազանցելու դեպքում՝ հաղթող մասնակիցը աճուրդի արդյունքների մասին արձանագրության ստորագրման օրը վճարում է լոտի ամբողջ գումարը:

Աճուրդում չհաղթող մասնակցին, մուծված նախավճարը վերադարձվում է վերջինիս` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, գրավոր դիմելուց հետո:

Լրացուցիչ տեղեկություններ  ստանալու համար կարող եք զանգահարել աճուրդային  հանձնաժովին` հեռ. 04794 09 03, կամ դիմել ԱՀ ք. Ստեփանակերտ փողոց Փետրվարի 20-ի շենք 1 հասցեով, կամ այցելել guyq.nkrgov.am կայքէջը:

Հնարավոր փոփոխություններն  ու լրացումները կհրապարակվեն այն ձևով, ինչպես կատարվել է աճուրդի մասին սույն հրապարակային ծանուցումը:

 

 

        *Աղյուսակը պարզ ընթերցելու համար սեղմել աղյուսակին

 

 

Screenshot_2

 

Screenshot_4

 

 

Screenshot_5

 

Screenshot_6

 

Screenshot_7

 

Screenshot_8

 

 

Screenshot_9

 

Screenshot_10

 

Screenshot_11

 

 

Screenshot_12

Screenshot_13