The State Property Management Department
of the Goverment Staff of the Nagorno Karabakh Republic

ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2008Թ. ՊԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի «ՓՈՔՐ» ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ՄԵԿ ՔԱՌԱԿՈՒՍԻ ՄԵՏՐԻ ԱՐԺԵՔԻ և ՆՐԱ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՈՒՂՂԻՉ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» N 77 ՈՐՈՇՈՒՄ

Print This Post

Sorry, this entry is only available in Հայերեն.