The State Property Management Department
of the Goverment Staff of the Nagorno Karabakh Republic

ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2008Թ. ՊԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի ‹‹ՄԱUՆԱՎՈՐԵՑՎՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԵԿՇՌԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴՈՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱUԻՆ›› N 79 ՈՐՈՇՈՒՄ

Print This Post

Sorry, this entry is only available in Հայերեն.