- Պետական գույքի կառավարման վարչություն - http://guyq.nkrgov.am -

ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2008Թ. ՊԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի ‹‹ՄԱUՆԱՎՈՐԵՑՎՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԵԿՇՌԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴՈՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱUԻՆ›› N 79 ՈՐՈՇՈՒՄ

Ներբեռնել որոշումը [1]